https://ncpay.asia.biz API

API chuẩn của https://ncpay.asia.biz

Luồng rút tiền như sau:

Bước 1: User yêu cầu cần rút tiền bằng bank
Bước 2: Gửi api bankcode để lấy danh sách bank, hiện thị cho User chọn
Bước 3: Hiện giao diện thu thập thông tin số tiền muốn rút và số tài khoản ngân hàng nhận
Bước 4: gửi api withdraw
Bước 5: nhận kết quả
Với momo bỏ qua bước 2


1.Lấy danh sách bankcode hỗ trợ rút tiền

Lưu ý: danh sách này cố định có thể lấy 1 lần rồi lưu bên đối tác

Phương thức: GET

Url: https://ncpay.asia.biz/api/bankcode

Dữ liệu cần thiết khi gửi lên

key - Key lấy trong phần thông tin tài khoản

Kết quả trả về:

status - Trạng thái (1:Thành công, -1: Thất bại, status khác vui lòng xem msg)

msg - Thông báo mô tả

data - Danh sách ngân hàng

Code mẫu:

				

				$urlsend = 'https://ncpay.asia.biz/api/bankcode';
			  $datasend['key'] = '';
			   $curl = curl_init();
			   curl_setopt_array($curl, array(
			   CURLOPT_URL => $urlsend . '?' . http_build_query($datasend),
			   CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
			   CURLOPT_ENCODING => "",
			   CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
			   CURLOPT_TIMEOUT => 300,
			   CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 300,
			   CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
			   CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
			  ));
			  $response = curl_exec($curl);
			  echo $response;
			  curl_close($curl);
			  unset($curl);
			  $response = str_replace("\xEF\xBB\xBF",'',$response); 
			  $return = json_decode($response,true);
			  
				if($result['status'] == 1){
					echo "Thành công";
				}else{
					echo "Thất bại";
				}
				exit();
			


2.Rút tiền

Phương thức: GET

Url: https://ncpay.asia.biz/api/withdraw

Dữ liệu cần thiết khi gửi lên

key - Key lấy từ website https://ncpay.asia.biz

type - Loại bank (momo: Momo - bank: Ngân hàng)

refcode - Mã giao dịch của bạn

account - Số tài khoản

bank_code - Mã ngân hàng (lấy ở danh sách ngân hàng hỗ trợ rút tiền phía trên)

bank_name - Tên tài khoản (Điền chính xác, tiếng việt không dấu)

money - Số tiền cần rút

signature - Chữ ký số ( Được mã hóa theo chuẩn: md5(privatekey+refcode).)=>privatekey trong phần thông tin tài khoản(nhấn nào nút gửi email để nhận privatekey đầy đủ)

urlcallback - url nhận kết quả callback phía đối tác

Kết quả trả về:

status - Trạng thái gửi thẻ (1:Thành công, -1: Thất bại, status khác vui lòng xem msg)

msg - Thông báo mô tả

bank_id - Mã giao dịch (Nếu lập lệnh thành công)

Code mẫu:

				

				$urlsend = 'https://ncpay.asia.biz/api/withdraw';
			  $datasend['key'] = '';
			  // $datasend['type'] = 'bank';
			  // $datasend['requestid'] = 'idgiaodich112';
			  // $datasend['account'] = '';
			  // $datasend['money'] = 50000;
			  // $datasend['bank_code'] = 'VCB';
			  // $datasend['bank_name'] = 'NGUYEN VAN A';

			  $datasend['type'] = 'momo';
			  $datasend['refcode'] = 'idgiaodich112';
			  $datasend['account'] = '012456890';
			  $datasend['money'] = 1000;
			  $datasend['bank_code'] = '';
			  $datasend['bank_name'] = 'NGUYEN VAN A';
				$datasend['urlcallback'] = 'http://yourcallback.com';

			   $curl = curl_init();
			   curl_setopt_array($curl, array(
			   CURLOPT_URL => $urlsend . '?' . http_build_query($datasend),
			   CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
			   CURLOPT_ENCODING => "",
			   CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
			   CURLOPT_TIMEOUT => 300,
			   CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 300,
			   CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
			   CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
			  ));
			  $response = curl_exec($curl);
			  echo $response;
			  curl_close($curl);
			  unset($curl);
			  $response = str_replace("\xEF\xBB\xBF",'',$response); 
			  $return = json_decode($response,true);
			  
				if($result['status'] == 1){
					echo "Lập lệnh thành công. Vui lòng chờ xử lý";
				}else{
					echo "Lập lệnh thất bại";
				}
				exit();
			


3.Nhận kết quả callback

Đây là phần code bên đối tác

Phương thức: GET

Danh sách trả về:

status - Trạng thái gửi thẻ (-1: Thất bại, 1:Thành công)

bank_id - Mã giao dịch bank

refcode - Mã giao dịch của bạn

type - Loại bank (momo - bank)

amount - Số tiền

code - Nội dung trả về

option - Loại giao dịch (in - out)

msg - Nội dung mô tả

signature - Chữ ký số ( Được mã hóa theo chuẩn: md5(privatekey+bank_id) )

LƯU Ý: Callback có thể gửi lại nhiều lần. Nhưng lệnh đúng thì chỉ trả 1 lần.

Code mẫu:

			if(isset($_GET['status'])){
				$data = array();
				if(isset($_GET['status'])){
					$status = $_GET['status'];
				}else{
					$status = -6;
				}
				if(isset($_GET['bank_id'])){
					$bank_id = $_GET['bank_id'];
				}else{
					$bank_id = 0;
				}
				
				if(isset($_GET['type'])){
					$type = $_GET['type'];
				}else{
					$type = '';
				}
				if(isset($_GET['amount'])){
					$amount = $_GET['amount'];
				}else{
					$amount = 0;
				}
				if(isset($_GET['refcode'])){
					$code = $_GET['refcode'];
				}else{
					$code = '';
				}
				if(isset($_GET['option'])){
					$option = $_GET['option'];
				}else{
					$option = '';
				}
				if(isset($_GET['msg'])){
					$msg = $_GET['msg'];
				}else{
					$msg = '';
				}
			
			
					if($status == -6){
						echo "Không lấy được kết quả trả về";
					}else{
						//Thành công
						if($status == 1){
							echo "Lệnh thành công";
						}else{
							//Thất bại
							echo "Lệnh thất bại";
						}

					}
				
			
			}else{
				echo "không nhận được kết quả";
			}